§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub dokonuje Zgłoszenia za pomocą Serwisu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD). Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumentów przewidziane w niniejszym Regulaminie stosuje się do Umów zawieranych od 1 stycznia 2021 r.
 5. Punkt handlowy Sprzedawcy – punkt znajdujący się pod adresem:  ul. Hetmańska 22/1, 60-252 Poznań, Polska.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  oraz umów zawieranych na odległość;
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.snstudio.pl/;
 8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.snstudio.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 9. Sprzedawca – Katarzyna Kaczmarek prowadząca działalność pod firmą SN STUDIO Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 22/1, 60-252 Poznań, NIP: 7811631962, REGON: 300781229; Sprzedawca posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 10. Towar (Towary) – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;
 11. Umowa zawarta na odległość - umowa zawierana z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Za pomocą strony internetowej https://www.snstudio.pl/ możliwe jest zawarcie Umowy na odległość – Umowy sprzedaży lub Umowy usługi szkoleniowej;
 12. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
 13. Umowa usługi szkoleniowej – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej w ramach Wydarzenia, zawierana z wykorzystaniem Serwisu;
 14. Umowa świadczenia usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym odwiedzając ogólnodostępne strony Serwisu;
 18. Wydarzenie – warsztat, szkolenie, pokaz lub inna podobna usługa będąca przedmiotem Umowy usługi szkoleniowej.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 20. Zgłoszenie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy usługi szkoleniowej określające czas, miejsce, rodzaj oraz cenę Wydarzenia.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;
  4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  5. zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  6. warunki zawierania Umów usługi szkoleniowej za pomocą Serwisu;
  7. zasady reklamacji;
 7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  • Edge, 
  • Mozilla Firefox, 
  • Google Chrome, 
  • Safari.
 8. W celu korzystania z usług świadczonych za pomocą drogą elektroniczną przez Serwis Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 9. W oparciu o Serwis świadczone są następujące usługi drogą elektroniczną: 
  • przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie;
  • wyszukiwanie Towarów dostępnych w Sklepie;
  • założenie konta - rejestracja;
  • logowanie do założonego już konta;
  • możliwość zakupu Towarów dostępnych w Sklepie;
  • możliwość zapisu na Wydarzenie;
  • możliwość złożenia zapytania przez formularz kontaktowy;
 10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 
 12. Sprzedawca oświadcza, że wynik wyszukiwania Towaru, uzyskany przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się na stronie Sklepu internetowego działa według trafności, co oznacza, że w wyniku wyszukiwania pojawiają się Towary, których nazwa lub opis zawierają słowo lub słowa (frazę), które Użytkownik wpisał w wyszukiwarkę Sklepu internetowego lub Towary, których nazwa lub opis są najbardziej trafne w odniesieniu słowa lub słów (frazy) wpisanej przez Użytkownika - w kolejności alfabetycznej.   

§ 3. Rejestracja, warunki dokonywania Zamówienia, warunki dokonywania Zgłoszeń

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary oraz dokonywania Zgłoszeń na Wydarzenia są Klienci:
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu,
  2. nieposiadający statusu zarejestrowanego lub zalogowanego użytkownika Serwisu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu lub Zgłoszeniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Serwisu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa Zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 6. Klient korzystający z Serwisu dokonuje Zgłoszenia poprzez wybór Wydarzenia, następnie potwierdzając dokonanie Zgłoszenia poprzez wybór przycisku – „Dokonuje Zgłoszenia z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do dokonania Zgłoszenia  zgodnie z procedurą zamieszczoną w Serwisie.

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.snstudio.pl/, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianego przez Klienta Towaru dokonywany jest poprzez dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 13. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia i opłacenia. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco - wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.

§ 5. Zawarcie Umowy usługi szkoleniowej

 1. Informacje o Wydarzeniach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy usługi szkoleniowej za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://www.snstudio.pl/szkolenia/zapisy, dokonać wyboru Wydarzenia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.
 3. Wybór zamawianego przez Klienta Wydarzenia dokonywany jest poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisuję się” lub „Rejestracja (grupowa)”.
 4. W trakcie dokonywania Zgłoszenia – do momentu naciśnięcia przycisku „Dokonuję zgłoszenia z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Wydarzenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zgłoszenia. Podsumowanie Zgłoszenia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zgłoszenia tj. rodzaju, czasu i miejsca Wydarzenia,
  2. przedmiotów, które są niezbędne podczas szkolenia,
  3. ceny Wydarzenia,
  4. numeru konta na jaki należy wpłacić cenę,
  5. wykonania przelewu w terminie 7 dni,
  6. wybranej metody płatności.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Dokonuję Zgłoszenia obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.
 7. Wysłanie przez Klienta Zgłoszenia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy usługi szkoleniowej, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zgłoszenia
 9. Umowę z Klientem traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wpłaty zadatku w wysokości określonej w trakcie dokonywania Zgłoszenia.
 11. Umowa usługi szkoleniowej zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zgłoszenia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Dokonywanie Zgłoszeń w Serwisie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 6. Zasady płatności

 1. Ceny Towarów oraz Wydarzeń podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Sprzedawca w każdym przypadku obniżenia ceny Towaru umieści na karcie Towaru (obok informacji o obniżonej cenie) informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca umieści na karcie danego Towaru również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.
 3. Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w Punkcie handlowym Sprzedawcy
  2. gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki z Towarem od przewoźnika,
  3. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. przelewem online – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku uiszczania należności za udział w Wydarzeniu Klient obowiązany jest uprzednio do wpłaty zadatku, w kwocie określonej w Zgłoszeniu. Pozostałą część należności obowiązany jest uregulować w dniu Wydarzenia.
 5. Należność za Wydarzenie mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  1. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. przelewem online – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu.
 6. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  • - imię i nazwisko albo firmę Klienta,
  • - numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
 7. Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§ 7. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Wysyłka za pośrednictwem przewoźnika nastąpi po uprzednim mailowym potwierdzeniu zamówienia w terminie od 2 do 4 dni roboczych. Potwierdzenie nastąpi w momencie skompletowania zamówienia i w przypadku innej formy płatności niż pobranie, zaksięgowania wpłaty na koncie.
 4. Do czasu realizacji i dostawy Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 6. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w Punkcie handlowym Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w Punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

§ 8.  Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz Umowy usługi szkoleniowej bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się dla:
  1. Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
  2. Umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
  3. Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  4. - dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy usługi szkoleniowej rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 4. Klient zawierając Umowę usługi szkoleniowej na mniej niż 14 dni przed dniem Wydarzenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi szkoleniowej przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi szkoleniowej.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza dostępnego na stronie Sprzedawcy tj. www.snstudio.pl. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy , zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności tytułem ceny Umowy sprzedaży lub Umowy usługi szkoleniowej.
 8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 11. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Rękojmia. Niezgodność Towaru/Wydarzenia z Umową.

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad Towaru i Wydarzeń w dopuszczalnym przez prawie zakresie (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Towar bez wad, zgodny z treścią Umowy. Sprzedawca ponosi wobec Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
 3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  • a) przesłane na adres pod którym się znajduje Punkt handlowy Sprzedawcy,
  • lub
  • b) złożone osobiście w Punkcie handlowym Sprzedawcy,
  • lub
  • c) przesłane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia niezgodności Towaru z Umową. Do reklamacji Klient powinien załączyć dowód zakupu Towaru.
 5. W celu złożenia reklamacji dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sprzedawcy tj. www.snstudio.pl.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi we art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.)
 7. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie uregulowane zostały w Polityce prywatności oraz polityce Cookies.

§ 12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia w Serwisie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, co nie wpływa na prawa Użytkowników nabyte przed zmianą.

§ 13. Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Hetmańska 22/1 60-252 Poznań, Polska
 2. za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. telefonicznie: +48 507 673 737

Regulamin ze wskazanymi zmianami >>